Albumin - Cerebrospinalvätska (Csv)

Synonymer: Spinalvätska-Albumin

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU19664 Ackrediterad: Ja

För mer information om provtagning:

Vid analys av cerebrospinalvätskeundersökning, se: Cerebrospinalvätska, Csv

Vid analys av Csv-Laktat, se: Laktat - Cerebrospinalvätska (Csv)

Vid analys av Csv-Spektrofotometri, se: Spektrofotometri - Cerebrospinalvätska

Indikationer

Albumin har normalt en begränsad passage över blod-hjärnbarriären och syntetiseras inte i det centrala nervsystemet.

Ökad albuminkvot i likvor ses vid:
Blod-hjärnbarriärskada (infektioner, tumörer, cerebrovaskulära sjukdomar)

Avflödeshinder för likvor (spinala tumörer eller inflammatoriska sjukdomar i ryggmärgen eller nervrötter som förhindrar passagen av likvor).

Provhantering

Transport
Omedelbart
OBS! Får ej skickas i rörpost!

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Referensintervall

Referensintervall

0 - 30 dagar

<700

mg/L

1 - 3 mån

<450

mg/L

3 - 6 mån

<250

mg/L

6 mån - 14 år

<225

mg/L

15 - 45 år

<320

mg/L

> 45 år

<420

mg/L

Kommentar

P/S - Albumin ska analyseras på prov taget vid samma tidpunkt för beräkning av Csv-albuminkvot.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Hjärnans kapillärer har en kraftigt minskad permeabilitet jämfört med kapillärer i andra organ. Denna ”barriär” brukar benämnas blodhjärnbarriären och medför t.ex. att plasmaproteinerna albumin och IgG endast passerar över kärlendotelet i begränsad omfattning. Detta tillsammans med vetskapen om att albumin inte bildas i CNS utgör bakgrunden till att förhöjda halter av Csv-albumin är förknippade med skada på blodhjärnbarriären och ses vid infektioner, tumörer, trauman och cerebrovaskulära sjukdomar.
En principiellt annan orsak till ökad halt av albumin i likvor är tillstånd som orsakar avstängd/störd lumbal likvorcirkulation. Exempel på det är spinala tumörer och inflammatoriska sjukdomar som engagerar ryggmärg eller nervrötter. Hos patienter med avstängd lumbar likvorcirkulation kan proteinhalten i likvorprovet närma sig den i serum.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?