Albumin - Cerebrospinalvätska (Csv)

Synonymer: Spinalvätska-Albumin

Indikationer

Vattenlösliga proteiner exempelvis albumin har en begränsad passage över blod-hjärnbarriären. Hur denna passage sker är oklart. Albumin syntentiseras inte i det centrala nervsystemet (CNS) vilket betyder att allt albumin i likvor har diffunderat över blod-hjärnbarriären. Det finns två olika orsaker till en ökad albuminkvot i likvor; blod-hjärnbarriärskada (infektioner, tumörer, cerebrovaskulära sjukdomar) eller avflödeshinder för likvor (spinala tumörer eller inflammatoriska sjukdomar i ryggmärgen eller nervrötter som förhindrar passagen av likvor). Vid avflödeshinder ökar koncentrationen av albumin successivt.

Provtagning

Plaströr, sterilt (Polypropylene)

Rund botten, skruvkork
Tillsats: Utan tillsats

Provtagning enligt följande

Det näst sista provröret i tappningsföljden (rör 3)

För barn önskas ett rör med minst 2 mL

Provhantering

Transport

Omedelbart
Om möjligt Ej i Rörpost

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

7 dagar

Kyl

7 dagar

Frys

6 månader

Referensintervall

Referensintervall

0 - 30 dagar

<700

mg/L

1 - 3 mån

<450

mg/L

3 - 6 mån

<250

mg/L

6 mån - 14 år

<225

mg/L

15 - 45 år

<320

mg/L

> 45 år

<420

mg/L

Kommentar

P/S - Albumin ska analyseras på prov taget vid samma tidpunkt för beräkning av Csv-albuminkvot.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Hjärnans kapillärer har en kraftigt minskad permeabilitet jämfört med kapillärer i andra organ. Denna ”barriär” brukar benämnas blodhjärnbarriären och medför t.ex. att plasmaproteinerna albumin och IgG endast passerar över kärlendotelet i begränsad omfattning. Detta tillsammans med vetskapen om att albumin inte bildas i CNS utgör bakgrunden till att förhöjda halter av Csv-albumin är förknippade med skada på blodhjärnbarriären och ses vid infektioner, tumörer, trauman och cerbrovaskulära sjudomar.
En principiellt annan orsak till ökad halt av albumin i likvor är tillstånd som orsakar avstängd/störd lumbal likvorcirkulation. Exempel på det är spinala tumörer och inflammatoriska sjukdomar som engagerar ryggmärg eller nervrötter. Hos patienter med avstängd lumbar likvorcirkulation kan proteinhalten i likvorprovet närma sig den i serum.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Cerebrospinalvätska
  • Laboratorium: Karlshamn/Karlskrona
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU19664
  • Ackrediterad: Nej

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?