Antikroppsutredning

Information

  • Analyseras: Helgfria vardagar, dagtid (jourtid: ev. Lund)
  • System: Blod och Plasma
  • Remisstyp: Remiss BlodcentralenPDF
  • Laboratorium: Karlskrona (jourtid: ev. Lund)
  • Ackrediterad: Ingående analyser är ackrediterade

Indikation

På begäran av blodcentralen:
Antikroppsutredning är en kompletterande analys vid positiv BAS-test, positiv screen vid blodgruppering eller då patienten har kända erytrocytantikroppar sedan tidigare. 

Provtagning

Provet tas i 2 EDTA-rör, lila propp.

EDTA-rör, lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: EDTA
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter att det fyllts.

Provrör med lila propp

Om röret inte omgående kan transporteras till blodcentralen ska det förvaras
stående i rumstemperatur.

Minsta provmängd: Rören fylls till markeringen

Provtagning skall ske enligt Socialstyrelsens föreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Remisshantering

Ange beställande avdelning.
Ange diagnos, mediciner, senaste blodtransfusion, tidigare graviditeter, beräknad partus samt om och i så fall när Rh-profylax givits.

Remissen ska vara ifylld med patientens fullständiga identitetsuppgifter och identitetskontroll utförd och signerad.
Saknas patientens fullständiga identitetsuppgifter, eller om identitetskontroll ej är utförd, utförs inte analysen.

Kommentarer

Undersökningen omfattar: Direkt Antiglobulin test (DAT), erytrocytantikroppsutredning mot panel av testerytrocyter med tillämpliga tekniker (Indirekt Antiglobulin test (IAT), PEG, Papain eller Koksaltsteknik).
Eventuellt kompletterande utredning vid annan blodcentral.

Svarsrutiner

Svarstiden varierar beroende på typ av utredning.
Svar ges som papperssvar.
Beställare, med tillgång till NCS Cross, får även tillgång till svar elektroniskt via BlodInfo/InterInfo. 

Blodcentralen ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.