CRP, C-reaktivt protein - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU19748 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikationer

  • Misstanke om akut inflammatoriskt tillstånd, inklusive infektionssjukdomar av alla slag och i synnerhet bakteriella infektioner
  • CRP är en mindre känslig markör för virusinfektioner och används i differentialdiagnos till bakteriella infektioner

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter   

Hållbarhet

Rumstemp

15 dygn

Kyl

2 månader

Frys

3 år

Referensintervall

Referensintervall

< 3

mg/LMedicinsk bakgrund och bedömning

P/S-CRP, C-reaktivt protein bildas i levern och är det av plasmans akutfasproteiner, som relativt sett ökar mest och snabbast vid inflammatoriska reaktioner. Vid tillstånd med akut cellsönderfall kan förhöjd plasmanivå av CRP påvisas redan inom 8 timmar.
CRP stiger i första hand vid sjukdomar karakteriserade av cellsönderfall som aseptiska nekroser, vissa kroniska inflammatoriska tillstånd och ibland vid maligna sjukdomar.
CRP ökar kraftigt vid bakteriella infektioner men stiger ofta inte vid okomplicerade virusinfektioner. Analysen används därför vid differentialdiagnostik mellan bakteriella och virusbetingade febrila tillstånd.
Förhöjda CRP-värden är icke-specifika för många sjukdomsprocesser och ska inte tolkas utan en samtidig komplett klinisk utvärdering. Upprepade mätningar av CRP-nivåer kan ändå vara ett värdefullt hjälpmedel vid diagnostisering och behandling av orsakerna till de förhöjda nivåerna. Förnyade stegringar efter regress indikerar uppblossande process eller komplikation. Vid komplikationsfritt förlopp skall CRP-nivån börja falla senast fjärde postoperativa dagen.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?