Calcium, Ca - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU01443 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Indikationer

  • Screeningundersökning som genomförs på breda indikationer vid misstanke om rubbningar i calciumomsättningen
  • Sjukdom i skelettet och glandulae parathyroideae
  • Njursten, uremi, tetani, D-vitaminbrist, recidiverande duodenalsår, pankreatit, sarkoidos, cancersjukdomar, oklara buksymtom, psykiska störningar och huvudvärk

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

 

Rumstemp

7 dygn

Kyl

3 veckor

Frys

8 månader

Referensintervall

 

2,15 - 2,50

mmol/LMedicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Ca, Calcium. Av kroppens totala kalciuminnehåll ingår 99% i skelett och tänder. Den extracellulära koncentrationen av fria kalciumjoner hör till de hårdast reglerade variablerna i organismen. Regleringen sker med hjälp av vitamin D, PTH och membranreceptorn för extracellulärt kalcium.

Kalcium förekommer huvudsakligen i två former, dels fritt som jon dels bundet till albumin. Medan Ca2+-nivån är relativt konstant är koncentrationen av albuminbundet kalcium helt beroende av albuminnivån, därför bör P/S-Ca-resultatet sättas i samband med P/S-Albuminvärdet. Analys av joniserat kalcium är att föredra vid hypoalbuminemi, njurinsufficiens, hyperparatyreoidism, hos patienter som har fått stora blodtransfusioner (citratblod), mm.

Hypokalcemi ses huvudsakligen vid vitamin D-brist, defekt aktivering av vitamin D till 1,25-dihydroxivitamin D, nedsatt vävnadskänslighet för aktiverat D-vitamin, hypoparatyreoidism, aktiverande mutation av membranreceptorn för extracellulärt kalcium och njurinsufficiens.

Hyperkalcemi beror vanligen på primär hyperparatyroidism (förhållandevis vanlig hos patienter med malignitet) eller malignitet utan hyperparatyroidism. Andra orsaker är sekundär hyperparatyreoidism p.g.a. kronisk njursjukdom, vitamin D-intoxikation eller vid ektopisk produktion av 1,25-dihydroxyvitamin D (Lymfom, sarkoidos och andra granulomatösa sjukdomar), vitamin A-intoxikation, mm. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?